Odwiedzin od 2009r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj69
mod_vvisit_counterWczoraj112
mod_vvisit_counterTen tydzień740
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień486
mod_vvisit_counterTen miesiącu1143
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc4662
mod_vvisit_counterWszystkich377187

Aktualnie: gości 7 połączonych
Twoje IP: 44.200.175.255
 , 
Dziś: Sie 13, 2022


Nabór w GOPS PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 marca 2015 11:49

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny(0,5 etatu)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

wybrana została Pani Aleksandra Polak

zamieszkała w Kocinie

 

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wymagania pracodawcy wskazane w ogłoszeniu. Posiadana przez Panią Aleksandrę Polak wiedza, umiejętności i doświadczenie dają gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku asystenta rodziny.

 

Kierownik

Aleksandra Andrysiak

Sędziejowice, 07 września 2016 r. r.

 

NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Nazwa komórki organizacyjnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu, w systemie zadaniowym – oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymogi określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.575).

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny zgodnie z art.12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7) dodatkowo posiada:

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

- doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

- znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

- wysoka kultura osobista, obowiązkowość i punktualność;

- miejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;

- odporność na sytuacje stresowe;

- dyspozycyjność;

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, do jego zadań należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

14) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

17) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą;

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

4) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY ” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, pok. Nr 1 lub 2, a także pocztą tradycyjną- papierową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sedziejowicach, ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice w terminie dodnia 24 sierpnia 2016 roku, do godz. 14.00.

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Sędziejowicach i na stronie BIP Urzędu Gminy w Sędziejowicach.

Sędziejowice, dnia 10.08.2016 r.

                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sędziejowicach - Aleksandra Andrysiak

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz dla kandydata - pobierz

Oświadczenia - pobierz

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice do zatrudnienia na stanowisku ds. obsługi świadczenia wychowawczego i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

wybrana została Pani Anna Derbiszewska

zamieszkała w Pruszkowie

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny Komisji Pani Anna Derbiszewska spełniła wymagania pracodawcy (pkt 3 i 4 ogłoszenia o naborze).

Kandydatka posiada znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawidłowego wykonywania obowiązujących aktów prawnych, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o pomocy społecznej. Kandydatka posiada również doświadczenie w pracy z klientem pomocy społecznej poprzez pracę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Zaprezentowała się jako osoba otwarta i komunikatywna, posiadająca predyspozycje do pracy na objętym naborem stanowisku.

Posiadana przez Panią Annę Derbiszewską wiedza i umiejętności dają gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. obsługi świadczenia wychowawczego i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kierownik

 

 

Nabór na stanowiska w GOPS

W chwili obecnej GOPS nie posiada wolnych stanowisk dla naboru o pracę.

 

 

Powrót

 

Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 05:46
 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama